top of page

Avís legal i Condicions d'Ús

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), Melody Jurado Gorreta (d'ara endavant, “Mel Jurado Psicología”), Responsable d'aquesta web, posa a disposició dels Usuaris aquesta informació, per definir les Condicions d'ús.
 

 • Denominació Social: Melody Jurado Gorreta

 • Nom Comercial: Mel Jurado Psicologia

 • NIF: 39399173N

 • Domicili Social: Manresa, Barcelona.

 • Telèfon: 695 370 423

 • E-mail: meljurado@copc.cat

 • Formulari de contacte: https://www.meljuradopsicologia.com/contacto

 • Nom de Domini: www.meljuradopsicologia.com

 • Registre de Tractaments conforme al RGPD: Clients/Proveïdors, Selecció de Personal, Historial Clínic i Usuaris Web.

 • Autorització administrativa: Núm. Col·legiat 26758.

FINALITAT DE LA WEB
 

La web de Mel Jurado Psicologia té la finalitat d'informar clients i clients potencials dels seus productes i/o serveis, dades de contacte, ubicació, etc. A més, si escau, també tindrà la finalitat de divulgar informació relacionada amb el sector dactivitat del Responsable.


MARC NORMATIU
 

L'activitat d'aquesta web es troba subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les normes següents:

 • Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d'abril, que regula el tractament de dades personals als països de la Unió Europea.

 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD i GDD), norma d'àmbit regional (aplicable a Espanya), i que defineix i amplia molts dels conceptes i drets presents al RGPD.

 • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), norma que afecta aquelles webs que, d'alguna manera, realitzin activitats econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas de aquesta web.

CONDICIONS D'ÚS I RESPONSABILITATS  

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'Usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació. "Mel Jurado Psicología" no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis oa tercers, produïts per l'ús inadequat d'aquest lloc web per part de l'Usuari.

"Mel Jurado Psicología" proporciona l'accés a articles, informacions, serveis i dades de la seva propietat o de tercers, elaborats amb finalitats merament informatives o divulgatives, que poden no reflectir l'estat actual de la legislació o la jurisprudència, i que es refereixen a situacions generals, per la qual cosa el seu contingut no l'ha d'aplicar necessàriament l'usuari a casos concrets. El contingut d'aquesta web, per tant, no es pot considerar, en cap cas, substitutiu d'assessorament legal.

“Mel Jurado Psicología” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web, en qualsevol moment i sense avís previ, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient la publicació al present lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament de manera ininterrompuda. No obstant això, “Mel Jurado Psicología” no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, manca de disponibilitat puntual (per exemple, caigudes del servidor, o manteniment del mateix) o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible laccés temporal a la pàgina web. De la mateixa manera, “Mel Jurado Psicología” no  pot  garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d'errors d'aquesta web, ni es responsabilitza dels virus que tinguin l'origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

L'Usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni, si escau, els serveis o productes que s'hi ofereixen, per a la realització d'activitats contràries a la llei, a l'ordre públic oa aquestes condicions d'ús. Per tant, “Mel Jurado Psicología” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts. No obstant això, i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, “Mel Jurado Psicología” es posa a disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i lordre públic. En cas que un Usuari consideri que hi ha a la web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata al nostre personal.

"Mel Jurado Psicología" es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la web sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les nostres Condicions d'Ús.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de “Mel Jurado Psicología” o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió,  modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit del mateix. "Mel Jurado Psicología" vetllarà pel compliment de les condicions anteriors, així com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “Mel Jurado Psicología” i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, “Mel Jurado Psicología” compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. “Mel Jurado Psicología” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.


ENLLAÇOS DE TERCERS  

“Mel Jurado Psicología” pot posar a  disposició del  Usuari  enllaços o altres elements que permeten laccés a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i/o serveis d'aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud,  ni de qualsevol efecte que poguessin derivar-se.

En tot cas, “Mel Jurado Psicología” manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ   

La relació entre Responsable i Usuari es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, a què se sotmeten expressament les dues parts. L'idioma de redacció i d'interpretació d'aquest avís legal és l'espanyol. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o les activitats que s'hi desenvolupin, “Mel Jurado Psicología” i Usuari acorden sotmetre's als Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.

bottom of page