top of page

Política de Privadesa

“Mel Jurado Psicología” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d'abril, ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD i GDD, a endavant LOPD).

De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra web pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis de contacte, o mitjançant l'enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per “Mel Jurado Psicología”, Responsable del tractament.

Obtenció i Tractament de Dades Personals

Una dada personal és qualsevol informació relativa a una persona: nom, e-mail, domicili, telèfon, NIF/NIE... Addicionalment, quan un Usuari visita el nostre lloc web, determinada informació s'emmagatzema automàticament per motius tècnics, com l'adreça IP assignada per el vostre proveïdor d'accés a Internet.

“Mel Jurado Psicología”, com a Responsable del Tractament, té el deure d'informar els Usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, ja sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos al lloc web.

S'obtindran únicament les dades necessàries per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d'informació realitzada per l'usuari. Les dades recollides són identificatives i corresponen a un mínim raonable per poder dur a terme lactivitat realitzada. En particular, no es recullen dades especialment protegides en cap moment. En cap cas es realitzarà un ús diferent de les dades, que la finalitat per a les que han estat demanades.

Formularis de contacte/email:

    Finalitat: Donar resposta a la vostra sol·licitud d'informació realitzada a través del nostre/s formulari/s de contacte.
    Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l'Usuari, que podrà revocar a qualsevol  moment.

Menors d'edat

Només podran aportar dades personals a aquest lloc web les persones majors de 14 anys. Segons obliga la LOPD i GDD, en cas de menors de 14 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals.

D'altra banda, només podran contractar els nostres serveis les persones més grans de 18 anys. En cas de menors de 18 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors legals perquè puguem prestar els serveis oferts, llevat que el menor estigui emancipat.


Mesures de seguretat

S'informa els Usuaris de la web de “Mel Jurado Psicología” que es  han adoptat les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, i que garanteixen així la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que conté, d'acord amb allò establert a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les dades personals que es recullen als formularis són objecte de tractament, únicament,  per part del personal de “Mel Jurat Psicologia” o dels Encarregats del Tractament designats.

El Lloc Web de “Mel Jurado Psicología” compta a més amb un xifrat SSL, que permet a l'Usuari l'enviament segur de les vostres dades personals a través dels formularis de contacte del lloc web.

Veracitat de les dades

L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades. L'Usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l'únic responsable de tots els conflictes o litigis que puguin resultar per la seva falsedat. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'Usuari informi a “Mel Jurado Psicología” sempre que hi hagi hagut alguna modificació.


Cessió de dades

Mel Jurado Psicología no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un Encarregat de Tractament. Així, l'Usuari accepta que algunes de les dades personals recollides siguin facilitades a aquests Encarregats del Tractament (plataformes de pagament, gestoria, intermediaris, etc.), quan sigui necessari per a la realització efectiva d'un servei contractat o producte adquirit. L'Usuari també accepta que, en cas de prestació de serveis, aquests puguin ser, totalment o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d'Encarregats del Tractament, amb els quals s'ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privadesa, establertes a les seves respectives pàgines web. L'Usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans referenciats anteriorment.

A més, en aquells casos en què calgui, les dades de Clients podran ser cedides a determinats organismes, en compliment d'una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, entitats bancàries, Inspecció de Treball, etc.


Exercici de Drets de l'Usuari

La LOPD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les dades personals. Per fer-ho, l'Usuari haurà d'adreçar-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a meljurado@copc.cat, o bé mitjançant comunicació escrita a l'adreça que apareix al nostre Avís Legal. Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: nom i cognoms de l'usuari, l'objecte de la sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix Usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'usuari, aportant-se la documentació que acrediti aquesta representació.

L'Usuari podrà sol·licitar l'exercici dels drets següents:

  • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.

  • Dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les vostres dades ia la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades.
     

En cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l'usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Ens comprometem a executar tots aquests drets dins del termini legal màxim (1 mes).

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal dels Usuaris que usin el formulari de contacte o que ens enviïn un email sol·licitant informació seran tractades durant el temps estrictament necessari per atendre la sol·licitud d'informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Les dades de caràcter personal dels Clients seran tractades fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari.

Xarxes socials

"Mel Jurado Psicología" compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d'Internet (Facebook, Instagram), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d'Usuaris (en endavant, seguidors) publicats per “Mel Jurado Psicología”.

La finalitat del tractament de dades per part de “Mel Jurado Psicología”, quan la llei no ho prohibeixi, serà la d'informar els seus seguidors sobre les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeti, així com prestar servei personalitzat de atenció al client. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de linteressat, que podrà revocar en qualsevol moment.

En cap cas "Mel Jurado Psicología" extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s'obtingués puntual i expressament el consentiment de l'Usuari (per exemple, per a la realització d'un concurs).

Confidencialitat

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres finalitats diferents de les aquí descrites. Mel Jurado Psicología s'obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l'Usuari, els motius de l'assessorament sol·licitat, o la durada de la seva relació amb aquest.

bottom of page